پاسخ: Alletra سهام SMB ایجاد می کند

سلام،

Alletra فقط یک سیستم ذخیره سازی بلوکی است.

اشتراک SMB/CIFS بومی ندارد.

می توانید حجم ها را توسط iSCSI یا کانال فیبر به یک سرور یا ماشین مجازی اضافه کنید و سرور یا ماشین مجازی می توانند اشتراک های SMB/CIFS را ارائه دهند.

کالی
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/alletra-create-smb-shares/m-p/7187301#M737