پاسخ: DataStore در vcenter 6.7 غیرقابل دسترسی است

سلام ،


ما می بینیم که شما پاسخ را به عنوان حل شده علامت گذاری کرده اید. خوشحالیم که می دانیم مشکل حل شده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/datastore-is-inaccesible-on-vcenter-6-7/m-p/7174828#M17447