پاسخ: /dev/zero در HP-UX 11

/dev/zero یک فایل ویژه در HP-UX 11.0 است که برای صفر کردن اجباری تمام بلوک‌های دیسک دیسکی که روی آن قرار دارد استفاده می‌شود.

این فایل هنگام بوت شدن توسط سیستم عامل ایجاد می شود و برای اطمینان از اینکه همهhttps://sportscollaborator.com/ بلوک های روی دیسک با صفر مقداردهی اولیه می شوند.

به این ترتیب، /dev/zero را نمی توان به هیچ وجه در آن نوشت یا تغییر داد. معمولاً برای اهداف آزمایش یا اشکال زدایی یا برای اثبات وجود یک فایل در یک سیستم خاص استفاده می شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hp-ux-general/dev-zero-on-hp-ux-11/m-p/7177451#M238834