پاسخ: DL360 Gen11: دریافت ماژول qat با این هسته خطا ناموفق بود: 4xxx: probe of 0000:7a:00.0

ماژول را با # rmmod qat_4xxx intel_qat # modprobe qat_4xxx دوباره به صورت دستی درج کنید
منبع: https://community.hpe.com/t5/linux-general/dl360-gen11-getting-qat-module-failed-with-this-error-kernel/m-p/7187970#M22407