پاسخ: -DQS-F-BADQUE، صف مشخص شده برای دسترسی DQS معتبر نیسترون،

جستجو برای ‘DQS-F-BADQUE در موتور جستجوی مورد علاقه شما ممکن است شما را به موارد زیر هدایت کند:

راهنمای کاربر سرویس صف توزیع شده (vmssoftware.com)

که شامل چند مثال و توضیحات برای این نوع خطا می باشد.

ولکر.
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-openvms/dqs-f-badque-specified-queue-not-valid-for-dqs-access/m-p/7200062#M105865