پاسخ: Extend Raid 5 – Proliant DL360 Gen 10 – 3 سوالاتپس از بررسی هایی متوجه شدم که این فرآیند را می توان از گزینه های زیر راه اندازی کرد:

الف) منوی بوت F10

ب) رابط خط فرمان SSA

ج) نرم افزار SSA GUI معمولی
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/extend-raid-5-proliant-dl360-gen-10-3-questions/m-p/7200023#M184011