پاسخ: HP KVM Switch G2 2x1Ex16 – AF621A Clave Olvidada

من راهنما را بررسی کردم و دستگاه را از نظر فیزیکی مشاهده کردم و دکمه ریست ندارد
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hp-kvm-switch-g2-2x1ex16-af621a-clave-olvidada/m-p/7187444#M18520