پاسخ: HPE DL380 Gen 9 2 هارد دیسک اضافی را به آرایه موجود اضافه می کند

مشکلات IP را از کجا دریافت می کنید؟ من هیچ مشکل IP نمی بینم
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hpe-dl380-gen-9-add-2-additional-hard-disks-into-an-existing/m-p/7181637#M180390