پاسخ: HPE SimpliVity OmniStack نسخه 4.1.2 اکنون در دسترس است

فقط برای پیگیری، ارتباطات پشتیبانی که در دسترس بودن OmniStack 4.1.2 را اعلام می کند اکنون منتشر شده است:
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-SimpliVity/HPE-SimpliVity-OmniStack-version-4-1-2-is-now-available/m-p/7170797#M3430