پاسخ: HPE_StoreVirtual_VSA_2014_for_vSphere_OVF_TA688-10542.ZIP

سلام وفلورنتینو

به طور اتفاقی به پست شما رسیدم و دوباره بررسی کردم.

به نظر می رسد بارگیری دوباره کار می کند!

https://myenterpriselicense.hpe.com/cwp-ui/product-download-info/StoreVirtualSW_12.7/12.7/sw_free

به سلامتی و بهترین

شفت ها
منبع: https://community.hpe.com/t5/storevirtual-storage/hpe-storevirtual-vsa-2014-for-vsphere-ovf-ta688-10542-zip/m-p/7188848#M12727