پاسخ: iLO Amplifier Pack v2.14 Baseline SPP Import Fails

“بسیار خوب، بنابراین من با تیم مهندسی/توسعه خود صحبت کردم و شما نمی توانید آخرین SPP 2022.09.01.00 را با استفاده از Amplifier Pack 2.14 وارد کنید. پس از انتشار 2.16 (به زودی)، که با آخرین نسخه SPP سازگار خواهد بود.

آنها نمی توانند به من تاریخی برای انتشار 2.16 بدهند، اما باید در آینده نزدیک در دسترس باشد.”

 

 

از پشتیبانی HPE
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/iloamplifierpack-import-baseline-failed/m-p/7175758#M179420