پاسخ: ILOAmplifier 1.90: قادر به دریافت متادیتای پیکربندی برای سرور نیست.

اوه … من این خطا را با 4 دیسک HBA و 8 JBODS – 848 دریافت کردم … به نظر می رسد نیازی به خوش بین بودن ندارم
منبع: https://community.hpe.com/t5/Server-Management-Remote-Server/ILOAmplifier-1-90-Unable-to-obtain-configuration-metadata-for/m-p/7173679#M9495