پاسخ: kvstore چیست؟

KV Store داده های شما را به صورت جفت کلید-مقدار در مجموعه ها ذخیره می کند. در اینجا مفاهیم اصلی وجود دارد: مجموعه ها محفظه هایی برای داده های شما هستند، شبیه به جدول پایگاه داده. مجموعه ها در زمینه یک برنامه مشخص وجود دارند. رکوردها حاوی هر ورودی از داده های شما هستند، شبیه به یک ردیف در جدول پایگاه داده.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-ezmeral-software-platform/what-is-kvstore/m-p/7180098#M271