پاسخ: ld: هدف BFD نامعتبر ‘-L /usr/local/lib’

گزینه RHEL 8 زیر کار می کند.

/bin/ld -G -o /usr/lib64/elfutils/*.so /root/libelfutils.sl

متشکرم،

سنجیب کومار موهانتا
منبع: https://community.hpe.com/t5/system-administration/ld-invalid-bfd-target-l-usr-local-lib/m-p/7180346#M491778