پاسخ: LED های ماژول DL360 G8 FBWC

با تعویض باتری آرایه درست نمیشه؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl360-g8-fbwc-%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB-led/m-p/7191810#M182204