پاسخ: MicroServer Gen10 Plus – دیسک های پشتیبانی شده

همه چیز بدون مشکل کار می کند


منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-netservers/microserver-gen10-plus-supported-disks/m-p/7177041#M22968