پاسخ: MSA 2040 فضای غیر اختصاص داده شده در حجم مجازی

 

تصاویر آپلود شده از طریق imgur نمی توانند نحوه انجام آن را در سایت انجمن HPE بیابند.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2040-unallocated-space-on-virtual-volume/m-p/7176646#M15932