پاسخ: Nimble Windows Toolkit 7.0 – خطای ثبت گروه

همانطور که اشاره کردم من از IP مدیریت استفاده می کنم. من همچنین با موفقیت گروه را در یک نصب NWT دیگر در همان شبکه ثبت کرده ام، بنابراین به راه اندازی Nimble HF20 اطمینان دارم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-Nimble-Storage-Solution/Nimble-Windows-Toolkit-7-0-Group-Registration-Error/m-p/7174017#M599