پاسخ: OpenVMS Blade پس از خاموش شدن، ورودی بوت را از دست داد

پیروزی!!!

 

%LLB0، دستگاه Logical Failset LAN متصل به دستگاه فیزیکی EIA0 %CNXMAN، ارسال درخواست عضویت VMScluster به سیستم NODE92 %CNXMAN، اکنون عضو VMScluster — دایرکتوری سیستم NODE91 $1$DGA100:[000000]
QUORUM.DAT; 1 16 6-OCT-2022 16:43:00.86

 

نمای خوشه از سیستم شناسه 1260 گره: NODE91 +———————————+ سیستم ها | اعضا | +——–+————————+ | گره | نرم افزار | وضعیت | +——–+————————+ | NODE91 | VMS V8.4 | عضو | | NODE92 | VMS V8.4 | عضو | +——–+————————+

ولکر، من نمی دانم چگونه می توانم از کمک شما تشکر کنم! شما من را از سردرد زیادی نجات دادید و من بسیار سپاسگزارم. بدون راهنمایی های ارزشمند شما سروربرای مدت طولانی پایین می ماند!
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-openvms/openvms-blade-lost-boot-entry-after-shutdown/m-p/7175372#M105706