پاسخ: PoSH Update-OVServerProfile Staging Updatesمن مطمئن هستم که این همان سرور است و با همان دستگاه HPEOV تماس می گیرد.
من سیاهه را جمع آوری و ضدعفونی کردم و آن را در اینجا به اشتراک گذاشتم

 PoSH Update-OVServerProfile Staging Updates – خطای #661 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/posh-update-ovserverprofile-staging-updates/m-p/7200043#M8619