پاسخ: Proliant DL380 Gen 9 – راه اندازی درایورها لطفا صبر کنیدبله، دستگاه من دارای مجوز iLo است
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-dl380-gen-9-starting-drivers-please-wait/m-p/7200492#M184099