پاسخ: ProLiant ML350 Gen9 – وضعیت ماژول کش ناموفق بودآیا کسی دستورالعملی در مورد نحوه تعویض واقعی باتری دارد؟

با تشکر فراوان
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-ml350-gen9-cache-module-status-failed/m-p/7200640#M184140