پاسخ: Simplivity 3.6.x – دیسک مجازی SVTFS در سیستم فایل نصب شده نیست

اگر هنگام اجرای دستورات با خطای اتصال مواجه شدید، ممکن است به این معنی باشد که سرویس به طور کامل فعال نشده است. آیا می توانید خروجی دستوراتی را که اجرا می کنید برای بررسی وضعیت ارسال کنید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/simplivity-3-6-x-svtfs-virtual-disk-not-in-mounted-filesystem/m-p/7188783#M4104