پاسخ: SPP 2018.03 – موجودی گره hp ناموفق بودظاهراً این هنوز در SUM 10.6.0 ضروری است! خیلی ممنون از این پاسخ!
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-microsoft/spp-2018-03-hp-node-inventory-failed/m-p/7201997#M14864