پاسخ: storeonce 5660: ذخیره سازی آنلاین نشد

کد رویداد E0343000029 حتی زمانی که jbods متصل نیستند در گزارش رویداد پست می‌شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeonce-backup-storage/storeonce-5660-failed-to-bring-storage-online/m-p/7177258#M2372