پاسخ: xp8 نتوانست گروه میزبان با دسترسی بالا و مسیر lun را با خطا حذف کند "روشن است

گروه تکراری را که حاوی جفتی است که می‌خواهید حذف کنید انتخاب کنید” این چیزی است که در RWC می‌بینم: تب “Replication” –> “Remote replicaiton” را انتخاب کنید –> “HA” را انتخاب کنید –> LDEV را در نمای نمایش دهید. –> “LDEV” را که باید بازیابی شود را انتخاب کنید –> “جفت تعلیق” –> در “اکشن بیشتر”، “حذف جفت” را انتخاب کنید. درست است؟

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/xp-storage/xp8-failed-to-delete-high-availability-host-group-and-lun-path/m-p/7183941#M1557