پاسخ: xp8 نتوانست گروه میزبان با دسترسی بالا و مسیر lun را با خطا حذف کند "روشن است

سلام گلی

خواهش میکنم! خوشحالم که می شنوم که حذف جفت تکرار توانسته به شما در حل مشکل حذف گروه میزبان کمک کند. اگر سؤال یا نگرانی دیگری دارید، در صورت تمایل بپرسید!

با احترام
ماهش
منبع: https://community.hpe.com/t5/xp-storage/xp8-failed-to-delete-high-availability-host-group-and-lun-path/m-p/7183994#M1563