پاسخ: xp8 نتوانست گروه میزبان با دسترسی بالا و مسیر lun را با خطا حذف کند "روشن است

بایگانی موضوع تکراری لطفا به جای آن به موضوع زیر مراجعه کنید:

منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/xp8-failed-to-delete-high-availability-host-group-and-lun-path/m-p/7183893#M16311