پشتیبانی از 380 Gen 9 ESXi 7

سلام بچه ها

با نگاهی به راهنمای interop، نمی توانم ببینم که سرورهای Gen 9 با ESXi v7U2 پشتیبانی می شوند؟

در محیط بیرون ما به تازگی به 4.1..1U1 ارتقاء داده ایم و برای استانداردسازی ترجیح می دهم به U2 ارتقاء دهم.

آیا من خیلی خوشبین هستم؟

سیمون

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/380-gen-9-esxi-7-support/m-p/7178111#M3693