چه می کند "ثابت" دکمه در واقع * انجام *؟

یکی از سرورهای Blade ما پیامی را ظاهر کرد که می گوید “خطای دستگاه [1/1] Degraded State در Srvr Bay 8” و دکمه ای روی آن به نام “Fix” وجود دارد، اما به نظر می رسد که هیچ کس واقعاً نمی داند آن چیست میکند یا از کجا می توان اطلاعات بیشتری در مورد آن بدست آورد. کسی در مورد این دکمه چیزی میدونه؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/what-does-the-quot-fix-quot-button-actually-do/m-p/7184173#M180872