چگونه می توانم وضعیت NS204i-p را از طریق SNMP دریافت کنم؟من اساساً دوباره این موضوع را پینگ می کنم به این امید که نوعی پاسخ از ذهن کندو دریافت کنم
مانند بسیاری از افراد دیگری که قبلاً اینجا پست کرده اند، سعی می کنم چگونگی تعیین وضعیت حجم بوت در سرورهای Gen10+ را بیابم. من دارم یک
NS204i-p ESXi را اجرا می کند و می توانم پارامتر SNMP .1.3.6.1.4.1.232.1.2.23.2.2.0 را بخوانم، اما مهم نیست که برای وضعیت دیسک چه اتفاقی می افتد، همیشه به صورت “2” برمی گردد. نباید اینقدر سخت باشد، آیا چیزی را از دست داده ام؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/how-can-i-get-status-of-ns204i-p-through-snmp/m-p/7201142#M184235