کلون DRD برای HP-UX 11i V3 در Superdome 2

شبیه سازی دیسک ریشه پویا:


من چند سیستم SD-2 در حال اجرا دارم اما هیچ کدام از آنها برای سالها پشتیبان گیری نمی شود. من باید از آنها نسخه پشتیبان تهیه کنم. بنابراین برای به اشتراک گذاری گام به گام برای شبیه سازی DRD به کمک نیاز دارم. من هم چند سوال دارم.

1. آیا امکان تهیه نسخه پشتیبان از سیستم تولید زنده وجود دارد؟

2. آیا هیچ گونه وابستگی در زمان گرفتن نسخه پشتیبان وجود خواهد داشت؟

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/integrity-servers/drd-clone-for-hp-ux-11i-v3-on-superdome-2/m-p/7179317#M15166