گروه های RC در حالت FAILSAFE

ما در راه‌اندازی RC خود، بین ۲ آرایه مبدا و یک آرایه مقصد، تکثیر دوره‌ای داشتیم.

ما دو آرایه منبع را پس از توقف گروه‌های RC و خاموش کردن آرایه‌ها به مکان‌های مختلف منتقل کردیم. وقتی آرایه‌ها روشن می‌شوند، گروه‌های RC (تعدادی در توقف) و تعداد کمی در حالت FAILSAFE می‌بینیم.

توجه: ما آرایه مورد استفاده برای مقصد را جابجا نکرده‌ایم. بنابراین RC دوباره تنظیم نمی‌شود.

مشکل این است که ما آن حجم‌ها را در گروه‌های RC متوقف شده می‌بینیم، اما آنهایی که در حالت FAILSAFE هستند در انتهای میزبان قابل مشاهده نیستند.

اینجا چه چیزی از قلم افتاده است؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/rc-groups-in-failsafe-mode/m-p/7188065#M8534