گزارش های فعالیت

من سعی می کنم گزارش فعالیت را از OneView 6.1 به عنوان بخشی از RCA بارگیری/صادرات کنم. من به اطراف نگاه کردم و به نظر می رسد هیچ راهنمایی برای انجام این کار وجود ندارد. من از همه توصیه ها استقبال می کنم. متشکرم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/activity-logs/m-p/7181927#M7897