3PAR- 7200c بالا نمی رود.

رفیق عزیز

با مشکل ذخیره سازی 3par-7200C، هر دو گره در خوشه نیستند و خطای زیر را دریافت می کنند.

InServ cli% showysmgr -d

فهرست مطالب (TOC) به حد نصاب رسیده است.

دلیل عدم امکان شروع خودکار:

قادر به خواندن TOC پایه از دیسک برای پخش مجدد powerfail save نیست

16 دیسک برای بررسی TOC در دسترس بود.

 

آیا امکانی برای بازیابی اطلاعات یا نیاز به پاک کردن فضای ذخیره کامل وجود دارد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-3PAR-StoreServ-Storage/3PAR-7200c-not-booting-up/m-p/7173714#M7946