Betreff: چگونه کنترلر را برای MSA P2000 G3 تغییر دهیم

در حال حاضر، یک کنترلر خوب است و در حال اجرا است و یکی از کار افتاده است.

شکست خورده را جایگزین کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/how-to-repalce-controller-for-msa-p2000-g3/m-p/7180783#M16194