HPE Nimble HF20 LUN خراب استسلام به همگی،

من مشکل بزرگی با یک LUN در ذخیره سازی چابک دارم. به نوعی، یکی از سه LUN من به پارتیشن Win95 FAT32 فرمت شد. این لون ها توسط میزبان های vmware استفاده می شود.سعی می کنم پارتیشن را تعمیر کنم و به نوع پارتیشن vmfs تغییر دهم اما موفق نشدم.

مندر مستندات زیرک بخوانید، که عکس های فوری پنهانی از LUN ها وجود دارد که هر ساعت انجام می شود.

https://infosight.hpe.com/InfoSight/media/cms/active/public/pubs_NimbleOS_5.0.x_Help.whz/eci1451950646414.html

آیا امکان بازیابی lun مشکل ساز از این عکس های فوری پنهان وجود دارد؟

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/hpe-nimble-hf20-lun-corrupted/m-p/7201034#M881