iLO Redfish API برای دریافت وضعیت SmartStorageBattery

من می توانم باتری ذخیره سازی هوشمند را که در آن بحث شده است ببینم ilo-rest-api-docs/ilo5/ اما هیچ نمونه مشخصی از نحوه بازیابی واقعی داده ها وجود ندارد. کسی نمونه ای داره؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ilo-redfish-api-to-get-smartstoragebattery-status/m-p/7179541#M180059