Re: بازسازی برابری چابک

من یک سوال در مورد زمان بازسازی در هنگام تعویض درایو خراب دارم. آیا ما در این مورد اطلاعاتی داریم؟ به ویژه در مدل آلترا 5010.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/nimble-parity-reconstruction/m-p/7184619#M709