Re: درایو Mixup


همه چیز درست شد و هیچ اطلاعاتی گم نشد. قطعاً این درایوها را برای هر موردی برچسب گذاری کنید.

من بر اساس پاسخ شما انتظار بدترین را داشتم، بنابراین این نتیجه متفاوت فوق العاده بود. متشکرم!


منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/Drive-Mixup/m-p/7173479#M178911