Re: پیکربندی FlexibleLOM FLR-SFP Level Port Configuration FCOE Offload

راهنمای استفاده از ابزارهای اسکریپت برای Windows PowerShell را بررسی کرده اید،راهنمای کاربر RESTfulInterfaceTool اما نتوانست این گزینه را برای فعال یا غیرفعال کردن بارگذاری FCOE پیدا کند. به نظر می رسد این گزینه فقط از طریق BIOS در دسترس است.
 
 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/configure-flexiblelom-flr-sfp-port-level-configuration-fcoe/m-p/7186092#M9686