Re: Composer1 ارتقاء به Composer2آیا از راهنمای تعویض پیروی می کنید؟https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=a00090518en_us

به جلوگیری از این سردرگمی ها کمک خواهد کرد. این به طور خاص به شما دستور می دهد تا از Composer2 جدید تصویربرداری کنید تا دقیقاً با نسخه پشتیبان تهیه شده از Composer (نسل اول) مطابقت داشته باشد.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/composer1-upgrade-to-composer2/m-p/7201934#M8778