Re: FCoE Converged Network

از هر دوی شما برای حضورتان متشکرم!

ما این اتصالات را قطع خواهیم کرد تا من در واقع از 3 اتصال استفاده کنم. 2 برای کانال فیبر و 1 برای vlan های مبتنی بر IP.

بازم ممنون

-مایک
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/fcoe-converged-network/m-p/7174789#M1128