Re: Flash Cache

سلام sbhat09

من سعی می کنم پس از حذف کش فلش آرایه دوباره آن را ایجاد کنم، اما به دلیل احمقانه ای اجازه نمی دهد.

این کش قبل از حذف آن است:
3parname cli% showflashcache
-(MB)-
اندازه حالت حالت گره استفاده شده%
0 SSD معمولی 1327104 99
1 SSD معمولی 1327104 100
2 SSD معمولی 1327104 99
3 SSD معمولی 1327104 100
——————————-
4 در مجموع 5308416

 

و وقتی سعی کردم دوباره آن را ایجاد کنم، مدام با یک خطا مواجه می شوم:

3parname cli% createflashcache 5308416
خطا: اندازه نباید بیشتر از 4194304 مگابایت باشد

من از طریق اینترنت جستجو کردم که آیا راهی برای انجام این کار وجود دارد، اما متأسفانه، نمی توانم اندازه قبلی حافظه کش فلش را که در این 3PAR خاص داشتیم ایجاد کنم. این مدل 8440 3PAR می باشد.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/flash-cache/m-p/7182979#M8362