Re: Proliant DL380 Gen. 8 – Noisy Fans

سونیتا:

از پیشنهاد شما سپاسگزاریم. با این حال، من تعجب می کنم که چرا HP به نظر می رسد هیچ اطلاعاتی در مورد این موضوع ندارد، زیرا من بحث های متعددی را در مورد مسائل مربوط به سرعت فن دیده ام. این باید تا کنون حل شده باشد و نوعی اطلاعات توسط HP ارائه شده باشد. آیا می توانید تعیین کنید که آیا HP دارد اینو حل کرد؟؟ بسیار قدردانی خواهد شد و من مطمئن هستم که صدها کاربر HP وجود دارند که از دیدن آن در مکانی که به راحتی قابل دسترسی است نیز بسیار هیجان زده خواهند بود.

پیشاپیش از پاسخ شما تشکر میکنم،

براک
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/Proliant-DL380-Gen-8-Noisy-Fans/m-p/7172936#M178817