Re: ProLiants مختلف در MSA

با تشکر از همه شما برای پاسخگویی و پوزش برای بازخورد تاخیر. من تجربه کمی در این زمینه دارم و این سوال را به عنوان یکی از فروشندگان به من اطلاع داد که سرورها باید یکسان باشند. سرورها ESXi را اجرا می کنند و تمام ماشین های مجازی روی MSA قرار می گیرند. قبل از بستن پست، آیا MSA می‌تواند از راه‌اندازی پشتیبانی کند که در آن فضای ذخیره‌سازی مشترک برای 3 سرور ESXi تشکیل می‌دهد، به طوری که حتی اگر 2 سرور از کار بیفتد، سرور سوم بتواند همچنان به کاربران یک VM در MSA سرویس دهد؟

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/different-proliants-on-msa/m-p/7187780#M16456