Re: Query: آیا مصرف توان نامی برای همه سرورهای HPE تعریف شده است؟

با تشکر از نظرات شما. من واقعا خوشحالم که با مهندس HPE ارتباط برقرار کنم.

ممکن است در مورد رتبه بندی تجهیزات HPE سوالی بپرسم؟

مصرف توان نامی بر اساس رتبه بندی توان است. طبق ویکی، برای ایمنی تعریف شده است.
آیا تجهیزات HPE هیچ اطلاعاتی در مورد مصرف برق نامی یا رتبه بندی توان ندارند؟

محدودیت‌های رتبه‌بندی توان معمولاً به‌عنوان یک دستورالعمل توسط سازندگان تعیین می‌شوند، از تجهیزات محافظت می‌کنند و طراحی سیستم‌های بزرگ‌تر را ساده‌تر می‌کنند، با ارائه سطحی از عملکرد که تحت آن تجهیزات آسیب نبینند و در عین حال حاشیه ایمنی خاصی را فراهم می‌کنند.»

منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/is-rated-power-consumption-defined-for-all-hpe-server/m-p/7184483#M18217