Re: Query: HPE StoreServ Controller Node Issue

خروجی checkhealth -detail، showenv به صورت زیر است از گره 1 که در همان قفس گره معیوب 0 قرار دارد.

کابل کشی: گره از دست رفته برای بررسی کابل کشی گره گره: 1 فاکتور محیطی قوطی SBB 0 CPU2 غیرقابل بازیابی است گره گره: 1 عامل محیطی SBB Canister 0 حافظه غیرقابل بازیابی گره گره است: 1 فاکتور محیطی SBB Canister 0 نزدیک CPU Canister – CPUBB قابل بازیابی نیست —- — غیر قابل بازیابی SBB Canister 0 CPU2 — — — غیر قابل بازیابی SBB Canister 0 حافظه — — — غیر قابل بازیابی

 

موضوع کجاست
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/hpe-storeserv-controller-node-issue/m-p/7189001#M8592