Re: Query: Storeonce+Veeam

@ledvan لطفا توضیح دهید که چرا تصمیم به استفاده از این طرح گرفتید – مخازن پشتیبان چندگانه که به یک فروشگاه کاتالیست واحد اشاره می کنند؟
StoreOnce Backup System شما به چند فروشگاه Catalyst خدمات می دهد و اندازه آنها چقدر است؟ ظرفیت کل دستگاه StoreOnce شما چقدر است؟ در مورد شما از چه مدلی از دستگاه StoreOnce استفاده شده است؟

عنوان مقاله (https://www.veeam.com/kb2987) در راه اندازی این راه حل نشان دهنده محدودیت و خطراتی است که کاربر متحمل می شود. “با این حال، به دلیل فقدان مفهوم پوشه ها در StoreOnce، چنین پیکربندی ممکن است منجر به ناهماهنگی ابرداده Veeam B&R شود که باعث خرابی داده های پشتیبان می شود.

این یک نکته به اندازه کافی جدی برای مدیر سیستم پشتیبان است.

از
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeonce-backup-storage/storeonce-veeam/m-p/7191694#M2540