Re: Replication Backlog Cue در 3PAR 8200

سلام @rcachina،

فیلدهای درصد همگام‌سازی و بک لاگ مقادیر را فقط زمانی نشان می‌دهند که گروه Remote Copy شروع شود. اما نه زمانی که گروه rcopy متوقف شده است یا حجم ها در حالت بیات هستند.

چنین گزینه فشرده‌سازی برای Remote Copy در 3PAR وجود ندارد. اما اگر حجم منبع فشرده شود، همان مقدار به هدف تکرار می شود.

با احترام،
سرینیواس بات

اگر فکر می کنید مفید بود لطفاً روی آن کلیک کنیدآفرین!انگشت شست زیر!
توجه داشته باشید: تمام نظرات من متعلق به خودم است و هیچ نمایندگی رسمی از HPE نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/replication-backlog-cue-on-3par-8200/m-p/7180335#M8263